Coreopsis tinctoria   Columbia coreopsis, golden or Atkinson's tickseed
           (Alt: Coreopsis atkinsoniana )
Asteraceae (Alt: Compositae )
native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Coreopsis tinctoria
USDA Plants Link: Coreopsis tinctoria   (COTI3)Walks that mention Coreopsis tinctoria