Frangula purshiana ssp. purshiana   cascara, chittum bark
           (Alt: Rhamnus purshianus )
Rhamnaceae
native                      woody           

UW Burke Herbarium Link: Frangula purshiana ssp. purshiana
USDA Plants Link: Frangula purshiana ssp. purshiana   (FRPUP)Walks that mention Frangula purshiana ssp. purshiana