Micranthes nidifica   foothill, peak, or swamp saxifrage
           (Alt: Saxifraga integrifolia var. columbiana, Saxifraga rhomboidea )
Saxifragaceae native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Micranthes nidifica

Walks that mention Micranthes nidifica