Pseudelymus saxicola   foxtail wheatgrass
           (Alt: Agropyron saxicola, Agrositanion saxicola )
Poaceae (Alt: Gramineae )
native                      grasslike           
Distribution: South Boise


USDA Plants Link: Pseudelymus saxicola   (PSSA2)