Collomia linearis   narrowleaf collomia, tiny trumpet
            Polemoniaceae native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Collomia linearis

Walks that mention Collomia linearis