Collomia tinctoria   yellow-staining collomia
            Polemoniaceae native                      herbaceous           

UW Burke Herbarium Link: Collomia tinctoria

Walks that mention Collomia tinctoria